Asfaltové hřiště

SPODNÍ ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ

MOTO VÝUKOVÉ CENTRUM

Minibike_1-1068x784

Na severní Moravě v Novém Jičíně se od května tohoto roku otevírá nové Výukové Moto Centrum. „Své více než desetileté zkušenosti s výukou jezdců v Malminibike akademii chceme předávat dál v novém Výukovém Moto Centru,“ říká trenér Petr Klug.

Za naší prací stojí výsledky a účast juniorů v různých tuzemských, evropských a světových závodech, z čeho máme velkou radost a inspiraci k další práci. Kurz ve Výukovém Moto Centru je určen pro úplné nováčky, kteří se teprve chystají na řidičský průkaz, pro začínající motorkáře s nezaschlým řidičákem, ale také pro zkušené motorkáře a závodníky.

Kurz probíhá na vyhrazené asfaltové ploše. O zkušenosti se chceme podělit také s dospívajícími nebo dospělými jezdci a výukové metody praktikovat do běžného provozu. Skvělou zprávou je to, že se nemusíte bát o vlastní stroje.

K výuce vám zapůjčí zbrusu nové motocykly Honda CB125R, které jsou na výuku naprosto perfektní. Již jsou pro vás k výuce nachystané dva kousky.

Dotazy pište na motocyklovecentrum@gmail.com

https://www.facebook.com/vyukovemotocentrum/

https://cs-cz.facebook.com/MalMiniBike


od června 2019

pátek od 17,00 – 19,00 tréninky MINIBIKOVÁ škola

https://www.facebook.com/MalMiniBike/videos/1527871467315576/UzpfSTE5OTE5NDAwNzM2NjY1NTozMDkzNDU4Njk2ODQ4MDE/

40518433_2267092093320468_4894221628721856512_o

každý čtvrtek od 16,00 – 17,30 HEPA outdoor fitness

18076811_1262348080549128_5234786493360699591_o

18058145_1262348053882464_3739626984823216640_n

 

SPODNÍ + HORNÍ ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ

25.5.2018 – 26.5.2019

VELETRH NOVOJIČÍNSKA

 

NÁVRH KALENDÁŘE – MOTO VÝUKOVÉ CENTRUM

https://www.facebook.com/vyukovemotocentrum/

spodní asfaltové hřiště

 

 

 

Deklarace GDPA

Deklarace o ochraně osobních údajů
Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (našich členů, hráčů, funkcionářů nebo obchodních partnerů) a celé sportovní veřejnosti, že Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.
Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR. Tyto právní předpisy Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. doplňuje o interní pravidla ochrany osobních údajů, např. bezpečnostní směrnici, která směřuje k naplnění účelu, tedy posílení práv subjektů osobních údajů.
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje, na jejichž základě lze identifikovat fyzickou osobu. Např. pokud o někom víme, že je obránce Baníku Ostrava, nejedná se o osobní údaj, neboť jej na základě této informace neidentifikujeme. Pokud ale známe jeho číslo na soupisce, lze kontrolou webového prohlížeče dohledat, o kterou osobu se konkrétně jedná. Jakmile je fyzická osoba identifikována, osobním údajem je jakýkoli údaj o ní (např. v hokeji držení hole P/L, ve fotbale silnější noha P/L atp.).
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuje pravidla, na jejichž základě zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR. Jedná se o takové identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ, dále také Vaše kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a obdobné údaje.
Vaše identifikační osobní údaje zpracováváme zejména za účelem vedení své členské základny, také za účelem doložení naší členské základny v rámci struktury příslušného sportovního svazu a ČUS a příslušnému orgánu státní správy a samosprávy, jakož i kontroly Vaší totožnosti při konání sportovních utkání. Vaše kontaktní údaje zpracováváme za účelem snadné komunikace s Vámi.
Proč zpracováváme Vaše údaje
Nejčastějším důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právní povinnosti, plnění podmínek stanovených ve vnitřních předpisech klubu, příslušného svazu a ČUS, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu. Pokud se rozhodnete, že chcete zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese tj.novyjicin@tiscali.cz. Upozorňujeme, že můžeme smazat jen ty osobní údaje, k jejichž zpracování jsme pozbyli právní titul.
Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. tímto ujišťuje, že nikdy nebude sdílet žádné osobní údaje se třetími stranami bez předchozího upozornění. V případě, že k tomu dojde, Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se zavazuje se smluvními stranami uzavřít smlouvu o dodržování ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty příslušnému sportovnímu svazu , příslušnému okresnímu sdružení České unie sportu, výkonnému výboru České unie sportu a příslušným orgánům státní správy a samosprávy, třetím osobám na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. disponuje všemi prostředky nutnými pro ochranu osobních údajů, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.
Udělení souhlasu
S výjimkou zákonem, smlouvou, či interními předpisy stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením souhlasu subjektu údajů.
Vaše práva
V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva:
1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Máte právo po Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.

2. Právo na přesnost osobních údajů. Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. přijme veškerá opatření, aby zpracovávala přesné a aktuální údaje. Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví.

3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. vymazala Vaše údaje a nadále je neuchovávala, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. povinna Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.

4. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci osobních údajů.

5. Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. přestane zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

Kontaktujte nás
Víme, že poskytování osobních údajů představuje velice citlivou problematiku, proto v případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vysvětlení nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese tj.novyjicin@tiscali.cz.

VÝROČNÍ ZPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY NOVÝ JIČÍN Z.S. NA VALNOU HROMADU DNE 14.6.2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY NOVÝ JIČÍN Z.S. NA VALNOU HROMADU DNE 14.6.2017

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti TJ Nový Jičín z.s. , kdy Výroční zpráva byla projednána na Valné hromadě TJ Nový Jičín 14.6.2017

Obsah
1 Informace o organizaci
2) Hlavní a vedlejší činnost organizace
3) Struktura organizace
4) Členská základna
5) Hospodaření organizace

1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: TJ Nový Jičín z.s.
Sídlo: Msgr.Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín
IČ: 44937504
DIČ:
Právní forma: spolek
Spisová značka: L 307 u KS Ostrava

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
TJ Nový Jičín z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky pro oddíly a kluby, členy TJ
svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,
provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – fotbalové hřiště s přírodní a umělou trávou včetně zázemí, tenisové a volejbalové kurty , halu ABC, tělocvičnu na Msgr.Šrámka, atletické sektory, zpevněná asfaltová hřiště a další provozní objekty a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,
spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Nový Jičín z.s. také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu.

3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem TJ Nový Jičín z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je Výkonný výbor TJ. TJ Nový Jičín z.s. organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, volejbalu, tenisu, stolního tenisu, házené, kuželek, šachu, aikida, atletiky, horolezectví, turistiky, zápasu, ASPV, silového trojboje, kulturistiky. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti s TJ Nový Jičín jako celku

Statutárním orgánem je:
Ing. Jiří Hrachovec, předseda a výkonný ředitel

Ve sledovaném období ukončil členství v TJ Nový Jičín z.s. klub cyklistiky . V orgánech TJ nedošlo k žádným změnám

4) Členská základna
TJ Nový Jičín z.s. evidovala na konci sledovaného období 18 členů v následující struktuře:

CELKEM Mládež
do 18 let Dospělí
nad 18 let
Atletika 22 0 22
Fotbal 462 213 249
Volejbal 401 120 281
Házená 275 130 145
Tenis 139 116 23
Stolní tenis 100 51 49
Turistika 163 11 152
ASPV 82 3 79
AIKIDO 22 0 22
Silový trojboj 17 0 17
Kulturistika 34 1 33
Šachy 22 2 20
Kuželky 29 3 26
Horolezectví 41 0 41
Zápas 61 36 25
1870 1184 686

5) Hospodaření organizace
TJ Nový Jičín z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména :
z členských příspěvků,
dotací z rozpočtu Města Nový Jičín
programů MŠMT IV a VIII
příspěvků od sportovních svazů
z provozování vlastních sportovních zařízení.

Organizace ve dosáhla v roce 2015 zisk ve výši 536 tis.Kč při celkových výdajích 11.765 tis.Kč. V roce 2016 představoval výsledek hospodaření ztrátu 431tis.Kč, při celkových výdajích 13.750 tis. Kč , která je kryta z výsledků hospodaření v minulých obdobích.
Důvodem ztráty v roce 2016 je hlavně zvýšení nákladů na opravu sportovišť, která byla silně zanedbána v minulých obdobích a také v důsledku mírného nárůstu mezd

Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje kladný zůstatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2015, 2016
Příloha č. 2 – Rozvaha 2015, 2016

Sestavil Ing. Jiří Hrachovec
Dne 14.6.2017